KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

1. Kto jest administratorem i współadministratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. (dalej: „NFG”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny.

Współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego (na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody) są: Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp.j., Kaczmarski Group sp.j. z siedzibami we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (dalej: „Współadministratorzy”, „podmioty grupy Kaczmarski”)

Zakres obowiązków współadministratorów, a także relacje pomiędzy współadministratorami, a podmiotami, których te dane dotyczą, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 RODO, zawarte zostały w Umowie o współadministrowanie danymi osobowymi z dnia 25 maja 2018 r., która stanowi Załącznik do niniejszej Polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.


2. Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z NFG bądź z współadministratorami, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@nfg.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@nfg.pl

3. Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

NFG oraz współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
a) promowania usług NFG lub podmiotów grupy Kaczmarski;
b) nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na Pana/Pani żądanie),
c) wykonania umowy o świadczenie usług faktoringowych;
d) rozliczenia wykonanej umowy, w tym dokonania rozliczeń podatkowych;
e) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapobiegania oszustwom, polegających w szczególności na ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego i monitorowaniu transakcji;
f) prowadzenia analiz i badań;
g) dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
h) egzekwowania wierzytelności;
i) wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
j) statystycznych;
k) archiwalnym;
l) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

4. Dlaczego NFG oraz współadministratorzy mogą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

NFG oraz współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, a następnie niezbędne do wykonania i rozliczenia wykonania umowy.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów, a także w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

NFG oraz współadministratorzy przetwarzają też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na promowaniu produktów i usług administratora lub podmiotów z grupy Kaczmarski, prowadzeniu analiz i badań, wyznaczaniu indywidualnych parametrów umowy, prowadzeniu statystyk, ochronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, zapobieganiu oszustwom, egzekwowaniu wierzytelności, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, NFG oraz współadministratorzy przetwarzają także dane osobowe dla celów przyszłych działań marketingowych, w tym promowania usług administratora i podmiotów z grupy Kaczmarski. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

5. Czy musi Pan/Pani podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panem/Panią współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione. W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

6. Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec NFG oraz współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez NFG oraz współadministratorów może Pan/Pani żądać: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,

• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Komu udostępniane są Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z grupy Kaczmarski (współadministratorom) w zakresie posiadanego uprawnienia, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym oraz firmom faktoringowym.

Pana/Pani dane osobowe udostępniane są także podmiotom wspierającym, w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora oraz współadministratorów. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej.

9. Skąd NFG i współadministratorzy posiadają Pana/Pani dane osobowe?

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani lub ze źródeł publicznie dostępnych np.: CEIDG, biur informacji gospodarczych, Biura Informacji Kredytowej i obejmują: dane identyfikacyjne i teleadresowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dane dotyczące sytuacji majątkowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

10. Jak długo NFG oraz współadministratorzy przechowują Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy, natomiast po jej zakończeniu:
• dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku lub po zakończeniu roku, w którym operacje lub postępowanie zostało zakończone lub przedawnione;
• dane przetwarzane dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przechowywane będą przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym NFG zakończy stosunki gospodarcze z Panem/Panią;
• w przypadku powstania po stronie NFG uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

NFG oraz współadministratorzy przechowują Pana/Pani dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody do momentu wycofania zgody. NFG oraz współadministratorzy przechowywują dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

11. Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego NFG oraz współadministratorzy przekazują Pana/Pani dane?

NFG oraz współadministratorzy nie przekazują Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. Czy NFG lub współadministratorzy profilują Pana/Pani dane osobowe lub przetwarzają je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji o parametrach finansowych umowy. Decyzja podejmowana jest w oparciu o dane przekazane przez Pana/Panią oraz dane z ogólnodostępnych rejestrów, biur informacji gospodarczych, Biura Informacji Kredytowej, które stanowią podstawę do oceny Pana/Pani wiarygodności jako klienta. Najważniejsze kwestie brane pod uwagę to informacje podane przez Pana/Panią w formularzu wniosku o przyjęcie faktury do finansowania lub zawarcie umowy o faktoring zakupowy oraz informacje pozyskane z ogólnodostępnych rejestrów, biur informacji gospodarczych, Biura Informacji Kredytowej. Powyższe informacje są istotne ze względu na ocenę wiarygodności, na podstawie których zapada decyzja o przyznaniu limitu faktoringowego. Model oceny został zbudowany w oparciu o metody statystyczne, uprzednio walidowane pod kątem zapewnienia odpowiedniej jakości oraz mocy predykcyjnej. Konsekwencją przetwarzania będzie wyznaczenie parametrów umowy, w tym udzielenie bądź odmowa udzielenia limitu faktoringowego. Stosowane metody przeprowadzania oceny wiarygodności są regularnie testowane, aby zapewnić ich rzetelność, skuteczność i bezstronność. W przypadku chęci wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wydanej decyzji negatywnej może Pan/Pani skontaktować się z NFG, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: info@nfg.pl