REGULAMIN PROGRAMU – „FAKTURATKA – SPRZEDAJESZ WIĘCEJ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin Programu  „Fakturatka – Sprzedajesz więcej” (zwany dalej „Programem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się polecenie przez przedsiębiorcę będącego sprzedawcą towarów lub dostawcą usług (dalej: „Polecający”) swoim Kontrahentom (dalej: „Kontrahenci Polecającego”) , możliwości skorzystania z usługi faktoringowej oferowanej przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. (dalej jako: „Organizator” lub „NFG”).

1.2. Organizatorem Programu jest Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610456, NIP 8951643411, REGON 932008431, kapitał zakładowy 20.000.000 zł, wpłacony w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118).

1.3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 08.04.2022 i trwa przez czas nieokreślony.

1.4. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, za 14 dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Polecających za pośrednictwem strony internetowej www.nfg.pl.

1.5. Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. DEFINICJE

2.1. O ile z kontekstu nie wynika inna interpretacja, poniższe wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

„Fakturatka” – usługa faktoringu zakupowego oferowana przez NFG,

„Kontrahent Polecającego” – osoba fizyczna, także prowadzącą działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem w spółce cywilnej, która otrzymała od Polecającego link z możliwością płatności za fakturę Fakturatką

„Polecający” – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), będący sprzedawcą towaru lub dostawcą usług do innych przedsiębiorców (b2b).

„Program” -  organizowany przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibą we Wrocławiu program pod nazwą - „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”, polegający na poleceniu przez przedsiębiorcę będącego sprzedawcą towarów lub dostawcą usług swoim kontrahentom możliwości skorzystania z usługi faktoringowej oferowanej przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A.


3. CEL PROGRAMU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Celem Programu jest skuteczne polecanie produktów i usług NFG Kontrahentom Polecającego.

3.2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i polega na możliwości wygenerowania przez Polecającego linku do płatności Fakturatką, w celu przekazania go kolejno Kontrahentom Polecającego wraz z fakturą oraz informacją o możliwości skorzystania z usługi faktoringu zakupowego oferowanego przez NFG. Aby możliwym było skorzystanie przez Kontrahentów Polecającego z niniejszego Programu, wymagane jest, by faktura, o której mowa powyżej wystawiona została przez Polecającego z odroczonym terminem płatności (płatność przelewem), który na dzień przekazania linku Kontrahentowi Polecającego jeszcze nie upłynął.

3.3. W celu korzystania z Programu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu wraz z systemem operacyjnym, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadaniem własnej skrzynki mailowej z adresem e-mail.

3.4. Polecający przystępuje do Programu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://fakturatka.pl/sprzedawaj-na-raty zatwierdzając go przyciskiem „Wyślij mi link do rozkładania faktur na raty”.

3.5. Warunkiem przystąpienia przez Polecającego do Programu jest:

a) podanie w formularzu adresu e – mail Polecającego;
b) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem.

3.6. Z chwilą spełnienia warunków określonych w pkt 3.2. - 3.5. powyżej Polecający otrzyma od NFG na adres e-mail podany w formularzu link do płatności Fakturatką. Polecający może przekazać link przedsiębiorcy – Kontrahentowi Polecającego, który otrzyma dedykowaną ofertę usługi faktoringowej ze strony Organizatora.

3.7. Szczegóły dotyczące oferty świadczenia usługi faktoringowej oraz Regulaminu Programu „Fakturatka – Sprzedajesz więcej” dostępne są pod numerem telefonu 71 773 70 30 (koszt wg stawek operatora) oraz na stronie internetowej www.nfg.pl

3.8. Skorzystanie z Programu nie wyłącza możliwości skorzystania przez Kontrahenta Polecającego z innych promocji oferowanych przez NFG ani nie wyłącza innych promocji, z których korzysta (promocje łączą się).


4. REKLAMACJE

4.1.  Polecającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji zgodnie z poniższym trybem:
a) poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie Organizatora, lub na adres e-mail Organizatora;
b) telefonicznie, pod numerem telefonu Infolinii: +48 71 77 37 030 lub +48 71 77 37 000 (z zagranicy i z telefonów komórkowych);
c) w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Organizatora

4.2. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dokładne dane Polecającego, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e - mail. W przypadku pisemnych reklamacji dokument powinien być opatrzony podpisem Polecającego. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty powiązane, niezbędne do jej rozpatrzenia.

4.3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4.4. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (w przypadku nadania reklamacji w urzędzie pocztowym), data złożenia reklamacji telefonicznie (w przypadku złożenia reklamacji telefonicznie), data wprowadzenia reklamacji do obiegu elektronicznego (w przypadku reklamacji przez formularz kontaktowy lub na adres e – mail).

4.5. Jeżeli z uwagi na złożoność przedmiotu sprawy wystąpi konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony do 60 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji. Wówczas Organizator ma obowiązek poinformowania Polecającego o przyczynie opóźnienia odpowiedzi na reklamację oraz wskazać nowy termin udzielenia odpowiedzi.

4.6. Organizator udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, wysyłając Polecającemu odpowiedź listem poleconym na podany adres do korespondencji lub w formie e-mailowej - na wskazany przez Polecającego adres e-mail. Tryb poinformowania ustalany jest z Polecającym na etapie obsługi reklamacji.

5. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem Państwa danych jest Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.

5.2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, cele przetwarzania danych, źródło ich uzyskania, odbiorcy danych osobowych, czas przechowywania danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, zostały wskazane w klauzuli informacyjnej dla Polecającego w programie „Fakturatka – sprzedajesz więcej”  stanowiącej zał. nr 1 Regulaminu oraz w lokalizacji: https://fakturatka.pl/do

Informacje o wykorzystywanych na stronach internetowych NFG plikach cookies uregulowane zostały w Polityce prywatności dostępnej  na stronie internetowej : www.nfg.pl/polityka-prywatnosci

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (regulujący korzystanie z portalu www.nfg.pl).

6.2. NFG zastrzega sobie prawo zmiany treści postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, np. w sytuacji zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, lub istotnych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie NFG. O zmianie Regulaminu Polecający zostaną niezwłocznie powiadomieni.

6.3.  Materiały reklamowo-promocyjne związane z Programem mają jedynie charakter informacyjny i nie mają wiążącej mocy prawnej oraz nie stanowią źródła zobowiązań NFG wobec Polecającego.

6.4.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2022.

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna dla Polecającego (Program poleceń – „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, e-mail: info@nfg.pl, zwany dalej NFG.

Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez NFG?

Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z NFG oraz z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:  iod@nfg.pl.

Jakie są cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Programie poleceń pod nazwą „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”, w tym do przesłania przez NFG na wskazany adres e - mail Polecającego linku do płatności Fakturatką, który może kolejno przekazać Kontrahentowi Polecającego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów udziału w Programie poleceń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

NFG przetwarza również Pana/Pani dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach:
a) prowadzenia analiz i badań;
b) dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
c) rozpatrywania reklamacji;
d) statystycznych;
e) archiwalnym;
f) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego NFG może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, NFG przetwarza dane osobowe dla celu udziału w Programie poleceń pod nazwą „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

NFG przetwarza też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, ochronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, rozpatrywania reklamacji, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.


Skąd mamy Pana/Pani dane osobowe?

Źródłem, z którego uzyskujemy Pana/Pani dane osobowe jest wyłącznie Pan/Pani – tj. Polecający w Programie poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec NFG w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez NFG może Pan/Pani żądać od NFG: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez NFG; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający NFG sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne NFG, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez NFG do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?
Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Komu NFG udostępnia Pana/Pani dane osobowe? 
NFG udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym NFG, w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, NFG udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej. 

Jak długo NFG przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

NFG przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez  czas  uczestnictwa w Programie poleceń pod nazwą „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”, natomiast po rezygnacji Pana/Pani z udziału w Programie lub zakończeniu Programu przez NFG, lub wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku powstania po stronie NFG uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.
NFG przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

Czy NFG  przekazuje Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

NFG  nie przekazuje Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy NFG profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

Zobacz też